Przetarg na najem lokalu użytkowego w Iskrzyczynie

2017-08-28 16:42

Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Domu Wiejskiego przy ul. Wiejskiej 11/1 w Iskrzyczynie.
Wójt Gminy Dębowiec, działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.), 
§ 7 uchwały nr 336/XLII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 21, poz. 413) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 2147 z późn. zm.) 
ogłasza
pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego mieszczącego się 
w budynku Domu Wiejskiego przy ul. Wiejskiej 11/1 w Iskrzyczynie.

1. Opis lokalu
Lokal użytkowy, o łącznej powierzchni 70,41 m2 mieszczący sie w budynku Domu Wiejskiego w Iskrzyczynie, ul. Wiejska 11/1, w centrum miejscowości. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia o powierzchni: sala sklepowa - 45,25 m2, magazyn - 11,35 m2, magazyn - 3,06 m2, pomieszczenie pomocnicze - 5,15 m2, WC - 1,62 m2, ciągi komunikacyjne - 3,98 m2. 
Lokal jest wyposażony jest rampę rozładunkową, przyłącze wody, energii elektrycznej. Brak ogrzewania będącego na wyposażeniu lokalu.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec - 3I-MNU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługową nieuciążliwą.
2. Oznaczenie nieruchomości
Działka ewidencyjna nr 44/5 obręb Iskrzyczyn, księga wieczysta BB1C/00013768/3
3. Czas najmu
Na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wysokość wadium
Wadium w wysokości 700,00 zł należy uiścić w formie pieniężnej na konto Gminy Dębowiec nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040, w taki sposób, aby na koncie Gminy Dębowiec wpłata znalazła się nie później niż 25.08.2017 r. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu ''tytuł wpłaty'' należy określić ''Wadium - lokal użytkowy Iskrzyczyn''.
Wniesione wadium podlega:
? zwrotowi - uczestnikowi, którego oferta została wybrana niezwłocznie po podpisaniu umowy,
? przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w terminie określonym przez organizatora przetargu,
? zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wywoławczy czynsz najmu 8,00 zł/m2 + 23% VAT miesięcznie.
W przypadku prowadzenia działalności związanej z sprzedażą napojów alkoholowych deklarowany w ofercie czynsz najmu, zostanie w umowie zwiększony o 70%.
6. Termin płatności czynszu
Opłaty z tytułu najmu płatne są miesięcznie w terminach określonych umową, na rachunek bankowy Wynajmującego.
7. Zasady aktualizacji czynszu
Ustalony czynsz będzie co roku podwyższany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS i będzie obowiązywał przez kolejnych 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano najemcę o nowej wysokości czynszu. Zmiana wyliczonej w ten sposób wysokości czynszu nie będzie wymagała aneksu do umowy, a jedynie formę pisemną.
8. Zasada płatności podatku od nieruchomości
Najemca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w oparciu o stawki tego podatku określane corocznie przez Radę Gminy Dębowiec.
9. Minimalne postąpienie 0,50 zł/m2 
10. Rodzaj działalności dopuszczalnej przez wynajmującego w lokalu
Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługową nieuciążliwą.
11. Sposób zagospodarowania lokalu
Najemca na własny koszt i własnym staraniem dostosuje lokal do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej każdorazowo w uzgodnieniu z właścicielem lokalu.
Najemca zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć lokal w ogrzewanie. Sposób ogrzewania i zakres robót z tym związany winien być uzgodniony z wynajmującym oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Zakazuje się ingerencji w elewację budynku bez zgody właściciela budynku.
Najemca nieruchomości jest zobowiązany do: 
? korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami prawidłowej gospodarki i całkowicie na własny koszt, 
? ponoszenia kosztów energii elektrycznej na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Dębowiec w oparciu o odczyt licznika energii elektrycznej z uwzględnieniem podlicznika lokalu użytkowego zajętego na zakład fryzjerski,
? złożenia deklaracji na wywóz odpadów komunalnych,
? wnoszenia opłat za korzystanie z wody i odprowadzenie ścieków na podstawie faktury wystawionej przez Urząd Gminy Dębowiec.
Warunki przetargu
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, 
z napisem ''Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony - lokal użytkowy Iskrzyczyn'', w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6, I piętro, pokój nr 13), do dnia 29.08.2017 r., do godziny 9:45. 
2. Wniesienie wadium, w formie pieniężnej, na konto Gminy Dębowiec nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040 do dnia 25.08.2017 r. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu ''tytuł wpłaty'' należy wpisać: ''Wadium - lokal użytkowy Iskrzyczyn''. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu.
Oferta powinna zawierać
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, numer NIP lub PESEL, wyciąg z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich, nr telefonu kontaktowego.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się ze stanem lokalu.
4. Oferowaną stawkę czynszu wyższą od wywoławczej.
5. Określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu.
6. Oświadczenie, czy najemca będzie prowadził sprzedaż napojów alkoholowych.
7. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika osoby prawnej, oprócz aktualnego wypisu rejestru załączenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
8. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - załączenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
9. Dowód wniesienia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Dodatkowo należy podać numer konta, na które wadium zostanie zwrócone, w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Uwagi
1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29.08.2017 r., o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6, I p.).
2. Przetarg wygra oferta, w której będzie zadeklarowana najwyższa stawka czynszu miesięcznego za m2, a rodzaj prowadzonej działalności będzie zgodny z niniejszym ogłoszeniem. W przypadku podmiotów, które będą prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych, do oceny ofert, zaproponowana stawka czynszu zostanie podniesiona o 70%.
3. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu. Lokal udostępniony do oglądania będzie w dniu 24.08.2017 r. od godz. 10:00 do 10:30 
4. Najem następuje za stawkę czynszu osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.
5. Opłaty z tytułu najmu będą płatne miesięcznie w terminach określonych umową na rachunek bankowy Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skoczowie.
6. Najemca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, bez wyposażenia niestanowiącego własności wynajmującego. Zawarcie umowy będzie możliwe najwcześniej z dniem 01.09.2017 r.
7. Wniesione wadium podlega:
1) zwrotowi uczestnikowi, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po podpisaniu umowy,
2) przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3) zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
8. Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu, przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter), od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartki w godz. 7.30 - 16.30, a w piątki w godz. 7.30 - 14.30.
9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu oraz terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazane uczestnikom telefonicznie oraz przesłane na piśmie niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy w Dębowiec.
10. Uczestnik który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w ciągu 14 dni licząc od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia przetargu na stronie BIP Gminy Dębowiec.
11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.) i uchwały nr 336/XLII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 21, poz. 413) 
12. Uczestnik przetargu może, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu na stronie BIP Gminy Dębowiec zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dębowiec.
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Dębowiec zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
14. Proponowany wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter) - tel. 033 856 22 85 lub 033 853 38 81; od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartki w godz. 7.30 - 16.30, a w piątki w godz. 7.30 - 14.30.

 

Więcej: http://www.debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4499