Straż pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie


Prezes: Kamil Jarco

V-ce prezes: Jan Brzezina

Naczelnik: Ireneusz Fryda

Z-ca naczelnika: Łukasz Ciosk

Skarbnik: Robert Szotek

Sekretarz: Adam Kuś

Gospodarz: Piotr Gąsior

Członek: Adam Neniczka

Członek: Dariusz Fryda


Dane teleadresowe:

OSP w Iskrzyczynie

Iskrzyczyn, ul. Wiejska 9,

43-426 Dębowiec,

tel. 695 030 973

 

 

 

HISTORIA OSP ISKRZYCZYN


W latach 30-tych ubiegłego stulecia pożary nie omijały wieś Iskrzyczyn, co zostało odnotowane w protokołach z posiedzeń Wydziału Gminnego w Iskrzyczynie np. protokół z dnia 17 maja 1931 r.o pożarze w dniu 5 maja 1931 r. Zaistniałe wydarzenia przyczyniły się do podjęcia decyzji o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyczynie.
Najbardziej aktywnymi w organizację byli mieszkańcy Iskrzyczyna, którzy byli już członkami straży w sąsiednich wioskach. Byli to Kozieł Karol członek straży w Kostkowicach, Franek Stanisław członek straży w Simoradzu, oraz Smelik Jerzy, Kojma Paweł, Łomozik Paweł, Kojma Jan, Cywka Jerzy oraz Tomanek Rudolf. W dniu 23 marca 1934 roku zostało zwołane zebranie organizacyjne na które zgłosiło się 34 chhętnych wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej, byli to: Kozieł Karol, Smelik Jerzy, Łomozik Paweł/nauczyciel/, Marek Paweł, Tomanek Rudolf, Łomozik Paweł /rolnik/, Cieńciała jan, Franek Stanisław, Smelik Karol, Śliż Andrzej, ŚliżAdolf, Wojtas Stanisław, Wojtek Albin, Kubaczka Antoni, Raszyk Jan, Kojma Jan, Kojma Paweł, Kojma Wilhelm, Buchta Rudolf, Sztefko Józef, Kluz Jan, Brudny Jerzy, Bonczek Rudolf, Cywka Jerzy, Śliż Franciszek, Miczko Jan, Drózd Jan, Tłoczek Wiktor, Kohut Józef, Jawrski Rudolf, Staniek Jan, Kohut Paweł, Żertka Józef /wójt/, jeżeli któreś nazwisko zostało pominięte lub niewłaściwie odczytane, może to wynikać ze złej przejrzystości dostępnych materiałów. Po przyjęciu statutu OSP przystapiono do wyborów pierwszego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyczynie. Prezesem został Paweł Łomozik/nauczyciel/, Naczelnikiem Rudolf Tomanek, Z-ca Paweł Łomozik /rolnik/, Skarbnik Jerzy Brudny
Pierwsze fundusze dla potrzeb straży w wysokości 400 zł przeznaczyła Macierz Szkolna zostały przeznaczone na zakup mundurów i sprzętu dla potrzeb Straży. W maju 1934 r. zakupiona została sikawka ręczna z Majątku w Dębowcu. Pomieszczenie, w którym był przechowywany sprzęt pożarniczy stanowił budynek gospodarczy /obora/ znajdujący się przy dawnej Szkole Podstawowej, obecne Przedszkole. Zakupiona pompa okazała się mało sprawna przy gaszeniu pożaru ze względu na zły jej stan techniczny, dlatego postanowiono w 1935 roku zakupić nową motopompę w zakładach w Bielsku, którą do Iskrzyczyna z Bielska przywiózł Pan SMELIK Karol. Do przewożenia posiadanego sprzętu pożarniczego w roku 1936 zakupiono z Poczty Polskiej w Skoczowie konny wóz pocztowy, który dla potrzeb Jednostki został przerobiony przez Pana FRANKA Stanisława i SLIŻA Andrzeja. W roku 1935 nastąpiła zmiana w zarządzie, Prezesem został TOMANEK Rudolf, Paweł ŁOMOZIK jako nauczyciel został przeniesiony do Skoczowa. W czasie trwania II Wojny Światowej Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie zawiesiła swoja działalność. W 1945 roku ówczesny Urząd Ziemski w Cieszynie przydzielił pod budowę remizy strażackiej i na urządzenie boiska do ćwiczeń parcelę nr, 156/1 o powierzchni 0,5 ha dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyczynie, w czasie parcelacji w 1949 r. decyzja ta została podtrzymana. Posiadając parcelę Zarząd OSP podjął uchwałę o budowie remizy strażackiej. Budynek wybudowano w własnym zakresie, materiały budowlane zwozili miejscowi rolnicy, wykonawcami prac budowlanych byli: KOJMA Jan, BRUDNY Jerzy. Był to budynek parterowy z płaskim dachem. Uroczyste przekazanie i poświęcenie remizy odbyło się 1947 r. Zarząd OSP w Iskrzyczynie w 1950 roku, którym kierował Prezes KOZIEŁ

Karol i Komendant STANIEK Leopold postanowił rozbudować budynek remizy o dach dwuspadowy i wieżę, budynek w tym stanie funkcjonował jako strażnica do lat 90 ubiegłego wieku. Należy nadmienić o zamiarze dalszej rozbudowy strażnicy w roku 1965, jaki podjął Zarząd OSP, z Prezesem PUSTÓWKĄ Alojzy, motywacją było otrzymanie drugiego wozu strażackiego z Wiślicy. Jednak działania prawdopodobnie zakończyły się na uzyskaniu zezwolenia na rozbudowę. Od tego czasu został wykonany jeszcze jeden projekt na budynek wielofunkcyjny, w którym OSP miało mieć swoje pomieszczenia. Był to rok 1978. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej nie ograniczała się tylko do zapewnienia warunków lokalowych dla posiadanego sprzętu pożarniczego, ale zapewnienia warunków do szkolenia członków straży. Na wniosek Prezesa KOZŁA Karola w 1966 roku przy OSP powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a sekcja seniorów została zaproszona na Zawody Powiatowe w Nierodzimiu. W tym okresie Jednostka brała udział w gaszeniu dwóch pożarów powstałych w Iskrzyczynie. Wyposażenie w sprzęt i środek transportu jakim był wóz konny do jego przewozu znacznie odbiegało od wyposażenia innych Jednostek OSP, co spowodowało dyskusję na zebraniu Zarządu w 1967 roku o poczynienie starań w celu pozyskania nowej motopompy i samochodu. Jeszcze w tym samym roku otrzymała Jednostka nową motopompę, którą uroczyście przekazano w użytkowanie. Funkcję Prezesa OSP w 1969 roku objął Dh KOHUT Karol, którego w roku następnym zastąpił Dh CHWASTEK Karol. Zarząd czynił starania o nabycie samochodu, który by zastąpił wóz konny. W 1971 roku zakupiono samochód marki ŻUK dostawczy, jednak samochód ten wymagał remontu i dostosowania do przewozu sprzętu pożarniczego. Wykonaniem niezbędnych prac przy tym samochodzie zajęli się Dh. BRUDNY Oswald, HUBCZYK Jan, GASZCZYK Ludwik. Remont został zakończony 1972 roku, i w tym samym roku samochód został poświęcony i przekazany w użytkowanie Jednostki. Znaczna poprawa wyposażenia Jednostki spowodowała większe zaangażowanie się członków w działalność, co potwierdza udział w zawodach sportowo pożarniczych, szkoleniu oraz w pracach na rzecz Jednostki. Zarząd podjął działania w celu tworzenia Harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które startując w Zawodach Pożarniczych zajmowały czołowe miejsca. W roku 1982 na Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn młodzieżowych startowały cztery drużyny młodzieżowe z OSP Iskrzyczyn zajmując pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach, uzyskując kwalifikacje do Zawodów szczebla wojewódzkiego, gdzie drużyna żeńska zajęła drugie miejsce.

Przygotowaniem do zawodów i prowadzeniem drużyn młodzieżowych podjęli się Dh MICHNA Tadeusz i FRYDA Edward, których działania doprowadziły do uzyskania wysokiego poziomu wyszkolenia i organizacji drużyn. Działalność drużyn młodzieżowych została zaniechana na początku lat 90. Sekcja seniorów również systematycznie uzyskiwała wysokie lokaty w zawodach na szczeblu Gminy i Powiatu, prowadzona przez obecnego Naczelnika Dh REYDA Ireneusz i jego poprzedników, Dh STUPEK Bogdan, i MICHNA Tadeusz. Wysoki poziom wyszkolenia członków sekcji jest nadal utrzymywany co znajduje swoje

odbicie w prowadzonych działaniach ratowniczych i zajmowanych czołowych lokat w Zawodach Pożarniczych. Sekcja biorąca udział w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych zajęła czwarte miejsce.

W Jednostce systematycznie następowała poprawa wyposażenia. W roku 1984 na wyposażeniu znajdowała się motopompa Polonia PO-5 M8, pozyskana z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Cieszynie, następną motopompę otrzymano w 1988 r. Niepokojącym faktem był zły stan techniczny posiadanego samochodu marki ŻUK, brak możliwości uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego, samochód został wycofany z eksploatacji, który został zastąpiony w roku 1989 samochodem marki ŻUK LGM przydzielonym przez KRSP w Cieszynie. Samochód był po kapitalnym remoncie, jednak jego stan techniczny wymagał poprawy. Potrzebne prace celem doprowadzenia do pełnej sprawności samochodu wykonał Dh FRYDA Ireneusz. Pierwszym samochodem pożarniczym posiadający zbiornik z wodą i autopompę był przydzielony N 1992 r. przez KRSP Cieszynie samochód pożarniczy marki STAR A-26 typu GBAM 2/8/8, który pełnił służbę w OSP do 1998 r. kiedy pozyskano z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Cieszynie używany samochód pożarniczy marki STAR 244 GBA 2.5/16, który był eksploatowany w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Cieszynie. Pozyskanie tego pojazdu było możliwe dzięki działaniom Pana Adama BRUDNY Wójta Gminy Dębowiec, Dh Tadeusza MICHNY oraz asp. sztab. Jana BRZEZINY D-cy JRG Cieszyn. Samochód wymagał remontu, który został wykonany przez Zakład Specjalistyczny "BONEX" w Kamienicy Polskiej. Po wykonanej przebudowie samochód pożarniczy STAR 244 stanowi aktualne wyposażenie Naszej Jednostki. Na' uwagę zasługuje moment, kiedy zapadła decyzja o zmianie lokalizacji strażnicy. Był to rok 1986. Z inicjatywy ówczesnych Radnych, Urząd Gminy wspólnie z GS Skoczów zakupił stary budynek mieszkalny wraz z gospodarczym w centrum Iskrzyczyna. Decyzja ta budziła wielkie kontrowersje Zarządu OSP, oraz Zarządu Klubu Sportowego. Odstąpiono od budowy pawilonu wielofunkcyjnego. Dla potrzeb OSP w zakupionym obiekcie zostały przewidziane pomieszczenia gospodarcze /stodoła wraz z oborą/. Z upoważnienia Zarządu OSP Dh MICHNA Tadeusz przedstawił Naczelnikowi Gminy propozycję przebudowy zakupionej części budynku, jednak propozycja ta nie uzyskała poparcia ówczesnych Radnych, ani czynników politycznych. Po zmianie w GRN Zarząd OSP ponowił propozycję rozbudowy deklarując prace przy rozbudowie. W lutym 1988 r. firma budowlana Pana Moiczka Pawła przystąpiła do prac rozbiórkowych i budowlanych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o przekazaniu starego budynku strażnicy dla potrzeb Klubu Sportowego sprzęt pożarniczy na czas budowynowego garażu przechowywany był w garażach Kółka Rolniczego. Jesienią 1992 roku obiekt był w takim stanie że można było wprowadzić sprzęt pożarniczy i samochód do garażu. Została wykończona również salka o powierzchni 40 m2 , która później została wydzierżawiona na centralę telefoniczną. W następnych latach dzięki ofiarności Dh MICHNY Tadeusza prace postępowały w miarę przyznawanych środków finansowych. Dzień 9 maja 1998 roku był dniem kiedy można było przyjąć pierwszych gości, a był to GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA. Inwestycja ta możliwa była do zrealizowania dzięki przychylności byłych Władz Gminy: mgr GÓRNY Bogusław, Pan BRUDNY Adam, Rady Gminy oraz ogromu pracy wykonanej przeznaczone członków OSP, byli to: KAŁUŻA Karol, RASZYK Roman, POLOCZEK Eugeniusz, POLOCZEK Władysław, CHWASTEK Karol, KŁODA Janusz, ŚLIŻ Bronisław, KROP Eugeniusz, FRYDA Ireneusz, STUPEK Bogdan, NENICZKA Adam, KOZIEŁ Rudolf, BIEGUN Zbigniew, GĄSIOR Bernadetta i Piotr, LEMPART Grzegorz, KOJMA Roman, RAK Przemysław, CIEŚLAR Eugeniusz i Grażyna, FRYDA Halina, SKIBA Mirosław i Wanda oraz MICHNA Tadeusz i Marta. -6- Do wykonania pozostało uporządkowanie otoczenia budynku. Po zgromadzeniu wystarczających funduszy, w latach 2007 i 2008 przystąpiono do utwardzenia i położenia nawierzchni asfaltowej, pozostało do wykonania ogrodzenie aktualnie jest w toku.

Dzisiaj dzięki ofiarności w/w możemy poszczycić się ładnym obiektem, który może służyć społeczeństwu wsi a nawet Gminy. Na obecny wizerunek Naszej Ochotniczej Straży Pożarnej pracowało wiele zaangażowanych działaczy społecznych, należy tutaj wymienić chociaż tych, którzy pełnili funkcje w Zarządzie Jednostki jako Prezesi, a byli to Druhowie' ŁOMOZIK Paweł /nauczyciel/, TOMANEK Rudolf, STANIEK Leopold KOZIEŁ Karol, PUSTÓWKA Alojzy, KOHUT Karol, CHWASTEK Karol' GASZCZYK Ludwik MICHNA Tadeusz, RASZYK Roman, POLOCZEK Eugeniusz, SKIBA Mirosław oraz GĄSIOR Piotr.

Obecnie Jednostką kieruje Zarząd w następującym składzie: Dh GĄSIOR Piotr BRZEZINA Jan FRYDA Ireneusz KOJMA Roman RAK Przemysław KUŚ Adam BŁASIAK Katarzyna BIEGUN Beata NENICZKA Adam

Odpowiadając za Jednostkę w/w członkowie Zarządu obiecują rzetelnie wykonywać swoje obowiązki dla dobra Jednostki i Społeczeństwa wsi Iskrzyczyn, jednocześnie dziękując władzą Gminy Dębowiec, Radnym Gminy, Sołtysowi i Radzie Sołeckie wsi Iskrzyczyn za udzielanie pomocy w realizacji swoich zadań. Informację o historii Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyczyn ie została sporządzona z materiałów archiwalnych Jednostki, Kroniki Domu Wiejskiego prowadzonej przez Dh MICHNA Tadeusz, informacji pozyskanych od Dh ŚLIŻA Bronisława oraz Protokółów Oddziału Gminnego wsi Iskrzyczyn z okresu 1900-1930.
Materiały zebrał Dh Jan BRZEZINA. Iskrzyczyn maj 2009 rok.